ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565

วันที่ 18 เเละ 23 สิงหาคม 2565
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 เเละ 2 โดยมี นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประธานในการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี คณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เเละพนักงานอบต.เมืองลี ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี