อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพชุมชน (การทำไข่เค็มใบเตย)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพชุมชน (การทำไข่เค็มใบเตย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการประกอบอาชีพ เเละพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่มีในชุมชน สร้างอาชีพใหม่ เพิ่มรายได้จากอาชีพเสริม โดยมีนายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 คน