องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่”

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
“อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่”
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมี นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานในพิธี และ นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี นายวีระ เขื่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองลี พนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองลี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม