คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี