สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ปี 2564

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2564

เดือนมกราคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน