สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ปี 2563

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2563

เดือนมกราคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม