ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2563