ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง