การอบรมให้ความรู้คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

การอบรมให้ความรู้คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลี