หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาบุคลากร

การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการส้รางขวัญกำลังใจ