สมาชิกสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

นายธวัชชัย  แก้วธรรม
ประธานสภา อบต.เมืองลี
สายด่วน 089-554-2354

นางวาสนา  จันอูน
รองประธานสภา อบต.เมืองลี
สายด่วน 092-103-6549

                                                                                

                                              นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ                    น.ส.ณัฐชญา  ธนภัคพลชัย                  นายจิราวัชร  ยาแก้ว                                               สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.2               สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.3            สภา อบต.เมืองลี ม.5
               สายด่วน 061-268-0642                     สายด่วน 064-471-9138                สายด่วน 093-186-1612              

                                                                           

                                    นายนภรัตน์  มาอิ่น                                     นายอริญชัย  ปันเสาร์    
                             สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.6                          สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.7
                                สายด่วน 063-489-5275                             สายด่วน 099-009-1820