การเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วม

2566

ประกาศเรื่องการกำหนดสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมสภาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี ประจำปี 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน ประจำปี 2566


2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565

ประกาศเรื่องการกำหนดสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ระเบียบว่าด้วยการเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565


2564

ประกาศเรื่องการกำหนดสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2564