กองคลัง

กองคลัง

นางปฎิญญา เสนากูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

งานจัดเก็บเเละพัฒนารายได้


นายศุภกิจ พลพิชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

งานทะเบียนทรัพย์สินเเละพัสดุ


นายกฤษกรณ์ สิทธิ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวเยาวรักษ์ วิไลเจริญกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

งานการเงินและบัญชี

นางปฎิญญา เสนากูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวดารุณี เสนนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวชนัญชิดา จันอูน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี