กองคลัง

กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการบริหารงานทั่วไปกองคลัง

นางปฎิญญา เสนากูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง

 


นายศุภกิจ พลพิชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานพัสดุ


นายกฤษกรณ์ สิทธิ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

นางสาวเยาวรักษ์ วิไลเจริญกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

งานการเงินและบัญชี


นางสาวดารุณี เสนนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 


นางสาวรัชฎา ฐานะ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี